Selvityspyyntö / Korona-ajan heikennykset kouluterveydenhuollossa ja neuvolapalveluissa

Kasvatus ja opetuslautakunnan kaikki jäsenet allekirjoittivat selvityspyynnön kokouksessaan 16.12.2020

Korona-ajan heikennykset kouluterveydenhuollossa ja neuvolapalveluissa ja niiden mahdolliset vaikutukset lasten hyvinvointiin ja tuleviin tuen tarpeisiin

Turussa on kevään ensimmäisestä korona-aallosta asti heikennetty niin lasten neuvolapalveluja kuin kouluterveydenhuoltoakin, kun henkilöstöä on siirretty näistä tehtävistä esimerkiksi tartuntaketjujen jäljityksiin. Näin tehtiin jo hyvin varhaisessa vaiheessa epidemiaa ja nyt tilanne on sittemmin entisestään huonontunut.

Toimiva kouluterveydenhuolto on olennainen osa oppilaiden kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin tukea ja seurantaa. Samoin neuvolapalvelut on olennaisen tärkeä taho havaitsemaan lapsen kehityksessä ja hyvinvoinnissa asioita, jotka tulee ottaa huomioon ennen varhaiskasvatuksen aloitusta. Samoin varhaiskasvatuksen piiriin siirtymisen jälkeen on neuvolan ja päiväkodin yhteistyö tärkeässä roolissa kun lapsen oppimista, kehitystä ja hyvinvointia seurataan monin tavoin. 

Tänä syksynä kouluterveystarkastuksia on tehty supistetusti ja jonot ovat kasvaneet. Neuvoloissa on käyntejä lyhennetty ja esimerkiksi kaksi- ja viisivuotiaille käytössä on etäneuvola mikäli vanhemmilla ei erityisiä huolia ole lapsestaan. Näin ollen myös neuvolan ja päiväkodin välistä yhteistyötä ei lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin seuraamiseksi ole. Erityisen huolestuttava tilanne on niiden viisivuotiaden osalta, jotka eivät ole varhaiskasvatuksen piirissä, mutta jotka aloittavat ensi syksynä esiopetuksen.

Voidaankin siis perustellusti olla huolissaan siitä, että varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen piirissä olevien lasten ja nuorten hyvinvointia ei tällä hetkellä seurata riittävästi terveydenhuollon toimesta. Samalla on vaarana, että varhaiskasvatuksessa olevien tai sinne myöhemmin tulevien lasten tuen tarpeita saattaa jäädä huomaamatta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Kouluterveydenhuollon ja lastenneuvolapalvelujen kohdalla yhteyden sivistystoimialaan tulee palvelujen luonteen vuoksi olla vahva ja mahdollisissa muutoksissa pohtia laajasti yhdessä mikä on lasten ja nuorten etu. Kasvatus- ja opetuslautakunnalle tuleekin tuoda sivistystoimialan sekä sosiaali- ja terveystoimialan yhdessä laatima selvitys siitä, ovatko neuvola- ja kouluterveydenhuollon palvelut olleet riittävällä tasolla koronaepidemian käynnistyttyä, milloin ja millaisin toimenpitein ne palaavat normaaleiksi ja millaisia riskitekijöitä on olemassa siltä osin, että sivistystoimialan palveluissa lasten ja nuorten tuen tarpeet tai muunlaiset ongelmat tulevat nykyisen tilanteen vuoksi lisääntymään?

Kommentit

Jätä kommentti