Valtuustoaloite 3.12.2018: Lapsiperhestrategian ja –toimenpideohjelman laatiminen Turkuun

Valtuustoaloitteet

Syrjäytymisen ehkäisy on nostettu vahvasti osaksi kaupungin keväällä päivitettyä strategiaa sekä osaksi Smart & Wise Turku -kärkihanketta. Myös alueellisen eriytymisen seurantaan on tarkoitus luoda malli, jonka pohjalta konkreettisia toimenpiteitä toteutetaan.

Turun kaupunki hyödyntää tulevissa toimenpiteissään THL:n ja Me-säätiön kehittämää Syrjäytymisen dynamiikka -datatyökalua ja sen avulla saatua uutta tietoa nuorten syrjäytymisen riskitekijöistä ja niihin johtavista syistä Turussa. Työkalun pohjana on laaja ja tarkka aineisto, johon on kerätty tiedot lähes kaikista kyseisenä vuonna Suomessa syntyneistä.

Marraskuussa julkaistiin myös THL:n laaja tutkimus vuonna 1997 syntyneiden nuorten elinoloista ja kartoitettiin heidän nykytilannetta sekä eri riskitekijöitä suhteessa syrjäytymiseen, mielenterveysongelmiin, koulumenestykseen, työttömyyteen ja kodin ulkopuolelle sijoittamiseen.

Tärkeiksi syrjäytymiseltä suojaaviksi tekijöiksi on eri tutkimuksissa noussut varhainen tuki perheille eri elämäntilanteissa ja nuorten tukeminen entistä vahvemmin kouluissa ja oppilaitoksissa. Hyvinvoinnin edellytyksiä ovat usko itseen, tulevaisuuteen ja elämän merkityksellisyyteen sekä läheiset ihmiset ja mielekäs tekeminen.

Suomen UNICEF on myöntänyt Turulle Lapsiystävällinen kunta –tunnustuksen, jonka on saanut vain 15 kuntaa Suomessa. Turussa kehittämiskohteiksi valittiin lapsen oikeuksien tunnettuuden lisääminen, lasten osallisuuden edistäminen sekä lapsivaikutusten ennakkoarviointi. Toimintasuunnitelmaan kirjatut toimenpiteet kohdistuivat eri-ikäisiin lapsiin ja nuoriin.

Kehittämistyö on viety osaksi kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa sekä Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa. Työ linkittyy myös Varsinais-Suomen LAPE:n Lupa auttaa -hankkeen kanssa. Lisäksi Turun kaupunkistrategiassa tuodaan vahvasti esille lasten ja nuorten osallisuus.

Turku on siis monin eri tavoin torjumassa syrjäytymistä ja haluaa olla lapsiystävällinen kunta.

Turusta puuttuu kuitenkin kaiken kokoava yhtenäinen lapsiperhestrategia ja toimenpideohjelma lasten ja nuorten syrjäytymistä ehkäisevän työn tueksi ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Nyt sellaisen laadinta olisi ajankohtaisempaa kuin koskaan. Ennen kaikkea tarvittaisiin lapsiperhestrategia, ei pelkkä lapsistrategia. Esimerkiksi myös marraskuussa julkaistussa Kalevi Sorsa-säätiön tutkimuksessa ”Onko lapsistrategioista tullut tragedioita?” johtopäätöksenä esitetään, ettei lasta tulisi käsitellä toimintasuunnitelmissa ja strategioissa erillisenä vaan keskiössä tulee olla perhe josta monet ongelmat ja toisaalta myös hyvinvointi lapsella kumpuavat.

Tavoitteet ja päämäärät tulisi asettaa strategiassa selkeästi ja toimenpiteet pohtia yli hallintokuntarajojen. Lisäksi strategian toteutuminen tulisi varmistaa riittävin toimenpitein, systemaattisella seurannalla ja raportoinnilla. Ammatillisten palvelujen kehittämiseksi tulee eri tavoin ja hallintokuntarajat murtaen keskittyä lasten kasvuolojen parantamiseen.

Mahdollisen sote-uudistuksen toteutuessa kunnille jää yli 80 prosenttia lapsiperhepalvelujen voimavaroista. Mikäli hallintoreformi toteutuu, suurin osa kuntien palvelutehtävistä ja niiden voimavaroista suuntautuu lapsiin, nuoriin ja lapsiperheisiin ja tähän tulee alkaa aktiivisesti valmistautua.

 

 

Me allekirjoittaneet esitämme, että Turku käynnistää lapsiperhestrategian ja –toimenpideohjelman valmistelun osana syrjäytymistä ehkäisevää työtä.

 

Turussa 3.12.2018

 

Mari-Elina Koivusalo